Skôr než sa rozhodnete pre úver, je nevyhnutné, aby ste si dôkladne prečítali zmluvné podmienky zakotvené v zmluve o pôžičke. Práve o tento dokument sa v budúcnosti môžete oprieť v prípade, že nastanú komplikácie.

V úvode zmluvy by mali byť zadefinované zmluvné strany ako i informácie o nich, a teda veriteľ a dlžník. Vo vašom prípade ste vy dlžník a spoločnosť, ktorá vám poskytla pôžičku je veriteľ.

Hlavnou náležitosťou by mal byť predmet zmluvy, to znamená, čo presne veriteľ poskytuje dlžníkovi, v tomto prípade je to finančná hotovosť.

Samozrejme pokiaľ máte poskytnutú istú sumu peňazí, nemožno nezabudnúť aj na zmluvné podmienky akými sú lehota splatnosti a tiež úrok, za ktorý vám budú peniaze poskytnuté.

Ak hovorím o štandardnom úroku, resp. úrokovej sadzbe, môžete určite rátať aj s tým, že v zmluve bude okrem bežného zakotvený aj úrok z omeškania. Preto si ho dôkladne skontrolujte a majte ho stále na pamäti, aby ste sa tomuto bodu zmluvy mohli v budúcnosti vyhnúť.

Platobné podmienky je časť zmluvy, kde sa definuje akým spôsobom budete splácať. To znamená výška splátky, splatnosť a tiež spôsob platby (prevod z účtu, hotovosť, banková zloženka).

Na konci každej zmluvy je záverečné ustanovenie.

Dátum a podpisy zmluvných strán tvoria celú zmluvu, ktorá nadobúda platnosť práve dňom podpisu oboma stranami. Tu je dôležité vedieť, že je možné zmluvu overiť notárom, avšak väčšinou je to len v prípadoch, kedy sa jedná o vyššiu sumu pôžičky.

Okrem už spomínaných náležitostí môže zmluva o pôžičke obsahovať aj iné, čo je už ale vecou strán a ich vzájomnej dohody.