Americká hypotéka – úver, ktorý sa môže použiť na čokoľvek, nie je obmedzený iba na nákup nehnuteľnosti

Anuitná splátka – splátka, ktorá zahŕňa istinu, úver a úroky

Bezúčelový úver – úver, pri ktorom nie je potrebné dokladovať jeho využitie

Cenné papiere – je to súhrn finančných aktív, listina s určitou pohľadávkou, pritom vznik, trvanie a zánik práv je viazaný na tento papier

Centrálna banka – hlavná banka v štáte, tzv. národná banka, ktorá sa stará o menovú stabilitu, zodpovedá za emisiu peňazí ako aj výšku úverových sadzieb

Dlžník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá dlhuje veriteľovi peniaze

Dlžoba – dlh, teda určitá suma, ktorú dlhuje dlžník veriteľovi. Napríklad klient, ktorý si vypožičia peniaze od banky má voči nej určitú dlžobu.

Exekúcia – nútený úkon súdnych a iných rozhodnutí. Ak napríklad klient z akéhokoľvek dôvodu nespláca dlžobu banke, tá postúpi pohľadávku inkasnej spoločnosti. Ak ani na druhý pokus klient nedokáže splatiť svoj dlh a má vážne problémy, nasleduje konanie exekútorského úradu, ktorý siahne na majetok klienta.

Exekútorský úrad – úrad, ktorý vykonáva exekučnú činnosť. To znamená, vymáha pohľadávky na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov na peňažné a nepeňažné plnenie

Finančná inštitúcia – inštitúcia, ktorá sprostredkováva rôzne druhy finančných transakcií

Hypotéka – úver, ktorý poskytuje banka, pričom je zaistený právom k nehnuteľnosti. Ak si dlžník neplní svoje povinnosti splácania dlhu voči banke, tá si môže nárokovať na danú nehnuteľnosť, ktorá sa použila ako istina.

Hypotekárny úver – úver, ktorý dostane klient za podmienky založenia svojej nehnuteľnosti

Hotovostná pôžička – pôžička, ktorá sa vypláca v hotovosti. Ide pritom o poskytovanie malých súm, bez ručiteľa a bez udania dôvodu na čo chce klient peniaze využívať

Istina – Istá časť dlhu, ktorá neobsahuje úroky

Konsolidácia úverov – služba, ktorá sa zaoberá prefinancovaním doterajších úverov klienta, nejakým iným, výhodnejším

Kontokorent – taký úver, kde je povolené prekročiť nulový stav na účte a zájsť až do mínusu

Leasing – zmluvný vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom. Nájomca tak má právo používať istú vec, ktorá patrí prenajímateľovi, za vopred dohodnutú sumu platenú v pravidelných intervaloch

Lombardný úver – krátkodobý úver, ktorý poskytuje banka klientovi na základe záložného práva na hnuteľný majetok alebo práva

Nebankový subjekt – inštitúcia, ktorá sa zaoberá rozličnými finančnými transakciami, napríklad požičiavaním peňazí a podobne

Nehnuteľnosť – vec, ktorá je spojená so zemou a nie je možné ňou pohnúť, napríklad domy, byty, pozemky…

Operatívny leasing – vzťah leasingovej spoločnosti s klientom, ktorý si od firmy prenajíma jedno alebo viac automobilových vozidiel, pričom firma je za vozidlá zodpovedná

Pôžička – dlh, ktorý má klient voči banke alebo inej finančnej inštitúcii

Pôžička bez registra – pôžičky, pri ktorých nie je potrebné dokladať výpis z registra dlžníkov, kde je zaznamenané, či mal klient v minulosti nejaký problém so splácaním akejkoľvek splátky alebo nie

Pôžička bez ručenia – Istý druh špecifickej, rýchlej pôžičky, pri ktorej nie je potrebná prítomnosť inej osoby, teda ručiteľa, ktorý za klienta ručí v prípade problémov.

Pôžička na exekúcie – pôžička, ktorá zaplatí všetky dlžoby dlžníka tak, aby nemuselo dôjsť k exekúcii. Poskytovateľmi týchto typov pôžičiek sú výlučne nebankové subjekty.

Register dlžníkov – informačný systém, ktorý umožňuje zistiť nesplatené záväzky klientov

Ručiteľ – osoba, ktorá sa zaväzuje banke zaplatiť dlh namiesto dlžníka, v prípade ak si ten neplní svoje povinnosti, ktoré má voči banke

Splátka – istá suma peňazí, ktorú má dlžník pravidelne poukazovať veriteľovi

Úrok – cena za získanie peňazí, ktorú musí dlžník zaplatiť veriteľovi

Úroková sadzba – cena alebo úrok za požičané peniaze

Úver – poskytnutie peňazí druhej osobe za podmienok, že požičané peniaze dlžník vráti

Veriteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorej spláca dlžník svoj dlh