Každá spolupráca si vyžaduje určité pravidlá, kto ich bude porušovať, môže ho postihnúť sankcia. Podnikanie samo o sebe je náročným procesom, preto ho nie je dobré samovoľne ešte komplikovať. Aby ste sa vyhli prípadným problémom, musíte poznať obsah protischránkového zákona.

Kto podlieha tomuto zákonu?

Tento zákon je nariadením vlády, ktorý platí od 1. 2. 2017 a zastrešuje spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom. Každý, kto sa chce podieľať na projekte, ktorý bude financovaný z verejných zdrojov, musí spĺňať určité kritéria.

Jedným z nich je aj zápis všetkých zúčastnených osôb do registra partnerov verejného sektora. Musí to byť osoba, ktorá plánuje využiť dotácie na projekt nad 100 000 €. Je to každý konečný užívateľ výhod, ktorý prijíma finančné prostriedky z rozpočtu štátu, štátneho fondu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo od ďalších zákonom vymedzených právnických osôb, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc inou formou.

Kedy je to výhodné?

Výhoda takejto spolupráce je najmä vo finančnej dotácií. Súkromný podnikateľ nemusí mať dostatok financií na všetky realizačné práce. Ak využije tento spôsob, nemusí premýšľať nad úverom, ktorý by ho priveľmi zaťažil. Na jeho pleciach zostáva realizácia a úspešné dokončenie celého projektu. Aby sa predišlo nekalým praktikám, štát zaviedol spomínaný zákon, kde sú všetky osoby, medzi sebou spolupracujúce zapísané. Tým pádom je kontrolované všetko, tok financií, priebeh a celá realizácia. Transparentnosť je zaručená, pretože ktokoľvek, kto bude mať pochybnosti o zapísaných a zverejnených údajoch, môže podať podnet na ich preskúmanie. Podnetom sa súd musí zaoberať.

Foto: pixabay.com