Riešenie sporov súdnou cestou je spravidla zdĺhavé, náročné aj nákladné, pričom výsledok pre nás môže byť sklamaním. Vyhnúť sa tejto tortúre je možné za pomoci mediátora. Mediácia je zväčša o poznanie rýchlejšia aj lacnejšia a navyše odbremení súdy od mnohokrát nezmyselných sporov.

Čo je vlastne mediácia

Ide o jednoduchšie mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa obchodných, pracovných, rodinných alebo občianskoprávnych sporov. Môžete ju teda podstúpiť v prípade sporov o dedičstvo, často sa riešia aj spotrebiteľské, susedské alebo pracovné spory.

Mediácia sa ale nedá využiť ak ide o trestný čin alebo podozrenie na trestný čin. Na súd sa budete musieť obrátiť aj vtedy, ak niektorá so zúčastnených osôb nie je spôsobilá na právne úkony. Proces sa koná na podnet z jednej zo strán, pričom sa najskôr posúdi, či je daný prípad vhodné a možné riešiť touto cestou. Následne odborník kontaktuje druhú stranu. Cieľom je dosiahnuť mimosúdnu dohodu, teda nájsť kompromisné riešenie na ktoré sú ochotné pristúpiť obe strany.

Ak je to možné, vyhnite sa súdu

Výhodou mediácií je to, že sú dobrovoľné, neformálne a otvárajú priestor pre dohodu. Každý mediátor je zapísaný v Registri mediátorov, ktorý má na starosti Ministerstvo spravodlivosti. Viete si tak overiť, či je vami oslovený mediátor skutočne odborne spôsobilý.

Keď sa porovnajú náklady na mediáciu s riešením sporu prostredníctvom súdov zistíte, že mediáciou ušetríte minimálne tretinu až polovicu nákladov. Navyše týmto spôsobom dostane druhá strana priestor na to, aby ste sa dohodli, vyriešili spor rýchlo a ku spokojnosti oboch. Ak to odmietne, bohužiaľ vám neostane nič iné, len sa obrátiť na súd. Nikto vám ale neodškriepi, že ste sa snažili dohodnúť vyhnúť súdu.

Vždy je lepšie snažiť sa o mimosúdnu dohodu, nakoľko súdy sú preťažené a na právoplatné rozhodnutie sa niekedy čaká aj roky.

Foto: pixabay.com