Úver je druh pôžičky, pri ktorej banková spoločnosť poskytuje peňažné prostriedky dlžníkovi, ktorý ich musí za určitý čas vrátiť navýšené o úrok. Existuje mnoho druhov úverov, ktoré sa dajú rozlišovať podľa veľkosti úrokov, metódy a dĺžky splácania, zaistenia a predmetu úveru.

Jedným z druhov úveru je lombardný úver. Lombardný úver je krátkodobý úver, pri ktorom banka požaduje záložné právo na hnuteľný majetok. Banky poskytujú lombardné úvery napríklad na cenné papiere, drahé kovy, rôzny tovar, vkladné knižky a podobne. Úver je poskytovaný vo výške 60 až 90% hodnoty založeného majetku.

Hypotekárny úver je dlhodobý úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Je to účelový úver – žiadateľ teda musí pri žiadosti o poskytnutie úveru uviesť, na čo dané peniaze použije. Býva poskytovaný na nadobudnutie, stavbu, alebo údržbu nehnuteľnosti.

Spotrebný úver je úver na nákup spotrebných tovarov a služieb. Spotrebné úvery bývajú poskytované s rôznou dobou splácania a rôznym zaistením. Pri niektorých treba ručiť majetkom, pri iných banke postačí kredibilita žiadateľa. Spotrebné úvery bývajú väčšinou poskytované bezúčelovo, teda klient nemusí uvádzať, na čo požičané peniaze použije.

Ďalším typom úveru je konsolidačný úver. Tento úver slúži klientom, ktorí majú úvery a pôžičky, ktoré nie sú schopní splácať. Banka prevezme všetky súčasné úvery klienta a poskytne mu jeden úver s menšími mesačnými splátkami tak, aby bol schopný ich splácať. Týmto spôsobom sa dá vyhnúť komplikáciam spojeným s nechopnosťou klienta splácať svoje pôžičky.

Úvery sú vo všeobecnosti jedny z najvýhodnejších spôsobov, ako si požičať peniaze. Jediným rozdielom, medzi úvermi a pôžičkami je to, že úvery sa riadia pravidlami podľa obchodného zákonníka, zatiaľ čo pôžičky podľa občianského zákonníka.